ตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ งบ PPA/DMHT ปีงบประมาณ 2565    * Login เพื่อดูทะเบียน โดยใช้ User - Password เดียวกับ WM  ** ข้อมูลเพื่อการติดตามผลงาน จังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น ไม่ถูกนำไปคิดผลงานของ สปสช เขต 3
ตัวชี้วัด PPA
ตัวขี้วัดที่ 1 ร้อยละของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
ครั้งที่ 1 เทอม 2 ปี 2564 ร้อยละ 67.56%  
ครั้งที่ 2 เทอม 1 ปี 2565 ร้อยละ 60.92%  
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ในสตรีไทยอายุ 30 ถึง อายุน้อยกว่า 60 ปี ภายใน 5 ปี ร้อยละ 20.13%  
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 15-34 ปี ที่มีค่า BMI >= 25 กก/ม2 ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ร้อยละ 49.39%  
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของการคัดกรองวัณโรคของผู้สูงอายุ 60 ถึง น้อยกว่า 65 ปี ร้อยละ 57.05%  
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ 96.45%  
ตัวชี้วัด DMHT
ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรอง HbA1c ของหน่วยบริการที่รับลงทะเบียนสิทธิ์ ร้อยละ 85.02%  
ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ของหน่วยบริการที่รับลงทะเบียนสิทธิ์ ร้อยละ 41.85%  
ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ในผู้ป่วยเบาหวาน ของหน่วยบริการที่รับลงทะเบียนสิทธิ์ ร้อยละ 2.80%  
ตัวชี้วัดที่ 4 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ของหน่วยบริการที่รับลงทะเบียนสิทธิ ร้อยละ 80.38%  
ตัวชี้วัดที่ 5 อัตราผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการค้นหา และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ร้อยละ 84.72%  

copy right © 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327