ตัวชี้วัด QOF สปสช. เขต 3 ปีงบประมาณ 2559 [เฉพาะตัวชี้วัดกลาง]    * Login เพื่อดูทะเบียน โดยใช้ User - Password เดียวกับ WM
ตัวชี้วัดด้านที่ 1 : คุณภาพและผลงานการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
1. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (ตัวชี้วัดกลาง)
2. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (ตัวชี้วัดกลาง)
3. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี (ตัวชี้วัดกลาง)
4. ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับบริการทันตกรรม Comprehensive (ตัวชี้วัดพื้นที่)
5. อัตราผู้ป่วย DM/HT รายใหม่ (ตัวชี้วัดพื้นที่)
(1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มที่มีภาวะ Pre DM (ตัวชี้วัดพื้นที่)
(2) อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จากกลุ่มที่มีภาวะ Pre HT (ตัวชี้วัดพื้นที่)
ตัวชี้วัดด้านที่ 2 : คุณภาพและผลงานการจัดบริการปฐมภูมิ
1. สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่โรงพยาบาล (ตัวชี้วัดกลาง)
2. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคหืด สิทธิ UC (ตัวชี้วัดกลาง)
3. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันสิทธิ UC (ตัวชี้วัดกลาง)
4. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคความดันโลหิตสูง หรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC (ตัวชี้วัดกลาง)
6. อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำปี (ตัวชี้วัดพื้นที่)
7. อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี Microalbuminuria ได้รับยากลุ่ม ACE-Inhibitor หรือ ARB (ตัวชี้วัดพื้นที่)
ตัวชี้วัดด้านที่ 3 : คุณภาพและผลงานด้านการพัฒนาองค์กร การเชื่อมโยงบริการ ระบบส่งต่อ และการบริหารระบบ
1. ร้อยละประชาชนมีทีมหมอครอบครัวตามเกณฑ์ (ตัวชี้วัดกลาง)
2. ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (ตัวชี้วัดกลาง)
3. หน่วยบริการประจำมีการจัดระบบสนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ระบบยาและเวชภัณฑ์ IC Lab ระบบข้อมูลและระบบการให้คำปรึกษา (ตัวชี้วัดพื้นที่)
ตัวชี้วัดด้านที่ 4 : คุณภาพและผลงานของบริการที่จำเป็นตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชนและบริการเสริมในพื้นที่
1. อัตราการคัดกรอง Microalbumin ในปัสสาวะผู้ป่วยเบาหวาน (ตัวชี้วัดกลาง)
2. ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก (ตัวชี้วัดกลาง)
3. ร้อยละของประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับบริการการแพทย์แผนไทย ตามชุดสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัดกลาง)
4. อัตราการประเมิณ CVD risk ในผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง (ตัวชี้วัดกลาง)
5. อัตราผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ได้รับการดูแลจากทีมหมอครอบครัว (ตัวชี้วัดกลาง)
6. ร้อยละของหญิงหลังคลอด อายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือแท้ง ด้วยวิธีคุมกำเนิดกึ่งถาวร ก่อนออกจากโรงพยาบาล (ตัวชี้วัดกลาง)
7. การคัดกรอง cataract ในผู้่สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (ตัวชี้วัดกลาง)
copy right © 2016 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327