ตัวชี้วัด QOF สปสช. เขต 3 ปีงบประมาณ 2560    * Login เพื่อดูทะเบียน โดยใช้ User - Password เดียวกับ WM
ตัวชี้วัดกลาง
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละผู้ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน
1.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
1.2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละผู้ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง
2.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
2.2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
ตัวขี้วัดที่ 5 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก
5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)
ตัวชี้วัดที่ 6 การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes mellitus) และความดันโลหิตสูง (Hypertension)
ตัวชี้วัดพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน
ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราการคัดกรอง Microalbumin ในผู้ป่วยเบาหวาน
ตัวชี้วัดที่ 4 อัตราการประเมิน CVD risk ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดที่ 5 อัตราการคัดกรอง cataract ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
copy right © 2016 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327