ตัวชี้วัด QOF สปสช. เขต 3 ปีงบประมาณ 2564    * Login เพื่อดูทะเบียน โดยใช้ User - Password เดียวกับ WM  ** ข้อมูลเพื่อการติดตามผลงาน จังหวัดอุทัยธานีเท่านั้น ไม่ถูกนำไปคิดผลงานของ สปสช เขต 3
ตัวชี้วัดกลาง
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ร้อยละ 82.48%   คะแนน 4   
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ร้อยละ 81.02%   คะแนน 4   
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 87.57%   คะแนน 5   
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี ร้อยละ 33.16%   คะแนน 0   
ตัวขี้วัดที่ 5 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก
5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) ร้อยละ 8.92%   คะแนน 5   
5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection) ร้อยละ 6.05%   คะแนน 5   
ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC:ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) 551.65 ต่อแสน   คะแนน 5   
ตัวชี้วัดพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success Rate)
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความครอบคลุมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ โดยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก (X-Ray) ใน 7 กลุ่มเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ความครอบคลุมการค้นพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำปี ร้อยละ 68.28%   คะแนน 5   
ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราการคัดกรอง Microalbumin ในผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 68.07%   คะแนน 4   
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี ร้อยละ 32.68%   คะแนน 3   
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันได้ดี ร้อยละ 60.32%   คะแนน 5   

รายงานสำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
copy right © 2016 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327