กลุ่มตัวชี้วัด  

ฝ่ายงาน  

ระดับข้อมูล  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
KPI No ตัวชี้วัด PA ปลัด ตรวจราชการ MOU รพ. MOU สสอ. Monitor Ranking รายละเอียด เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์  
001 ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 8 แห่ง 7 แห่ง 87.50 %
002 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 0 คน 0 คน 0.00 ต่อแสน
003 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ไม่เกิน 12 สัปดาห์ 1,308 คน 1,242 คน 94.95 %
004 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 1,294 คน 1,187 คน 91.73 %
005 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง (Hct<33mg%) 1,656 คน 239 คน 14.43 %
007 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 3,048 คน 3,013 คน 98.85 %
008 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (ไม่เกิน 7 วัน,8-15 วัน,16-42 วัน) 1,293 คน 1,237 คน 95.67 %
009 ร้อยละทารกแรกเกิด น้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม 1,624 คน 118 คน 7.27 %
010 ร้อยละเด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ (Fully) 1,967 คน 1,951 คน 99.19 %
010_01 ความครอบคลุมในการได้รับวัคซีน BCG ในเด็กอายุครบ 1 ปี 1,967 คน 1,967 คน 100.00 %
010_02 ความครอบคลุมในการได้รับวัคซีน HBV1 ในเด็กอายุครบ 1 ปี 1,967 คน 1,966 คน 99.95 %
010_03 ความครอบคลุมในการได้รับวัคซีน DTP-HB3 ในเด็กอายุครบ 1 ปี 1,967 คน 1,957 คน 99.49 %
010_04 ความครอบคลุมในการได้รับวัคซีน OPV3 ในเด็กอายุครบ 1 ปี 1,967 คน 1,962 คน 99.75 %
010_05 ความครอบคลุมในการได้รับวัคซีน MMR1 ในเด็กอายุครบ 1 ปี 1,967 คน 1,961 คน 99.69 %
010_06 ความครอบคลุมในการได้รับวัคซีน IPV ในเด็กอายุครบ 1 ปี 1,967 คน 1,962 คน 99.75 %
011 ร้อยละเด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ (Fully) 2,172 คน 2,085 คน 95.99 %
011_01 ความครอบคลุมในการได้รับวัคซีน DTP4 ในเด็กอายุครบ 2 ปี 2,172 คน 2,159 คน 99.40 %
011_02 ความครอบคลุมในการได้รับวัคซีน OPV4 ในเด็กอายุครบ 2 ปี 2,172 คน 2,159 คน 99.40 %
011_03 ความครอบคลุมในการที่ได้รับวัคซีน JE ในเด็กอายุครบ 2 ปี 2,172 คน 2,168 คน 99.82 %
011_04 ความครอบคลุมในการได้รับวัคซีน MMR1 ในเด็กอายุครบ 2 ปี (เก็บตก) 1,104 คน 1,103 คน 99.91 %
012 ร้อยละเด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ (Fully) 2,264 คน 2,137 คน 94.39 %
012_01 ความครอบคลุมในการได้รับวัคซีน JE ในเด็กอายุครบ 3 ปี 1,692 คน 1,683 คน 99.47 %
012_02 ความครอบคลุมในการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี 2,264 คน 2,252 คน 99.47 %
013 ร้อยละเด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ (Fully) 2,633 คน 2,271 คน 86.25 %
013_01 ความครอบคลุมในการได้รับวัคซีน DTP5 ในเด็กอายุครบ 5 ปี 2,633 คน 2,622 คน 99.58 %
013_02 ความครอบคลุมในการได้รับวัคซีน OPV5 ในเด็กอายุครบ 5 ปี 2,633 คน 2,622 คน 99.58 %
014_01 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (ไตรมาส1,2,3,4) 11,315 คน 10,862 คน 96.00 %
014_02 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (ไตรมาส1,2,3,4) 10,862 คน 3,154 คน 29.04 %
014_03 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม (ไตรมาส1,2,3,4) 3,127 คน 3,005 คน 96.10 %
014_04 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 67 คน 61 คน 91.04 %
015 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ไตรมาส1,2,3,4) 11,315 คน 10,666 คน 94.26 %
016_01_1 เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ไตรมาสที่ 1 15,428 คน 13,120 คน 85.04 %
016_01_2 เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ไตรมาสที่ 2 15,428 คน 13,125 คน 85.07 %
016_01_3 เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ไตรมาสที่ 3 15,428 คน 12,682 คน 82.20 %
016_01_4 เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ไตรมาสที่ 4 15,428 คน 12,560 คน 81.41 %
017_02_1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไตรมาสที่ 1 13,120 คน 7,245 คน 55.22 %
017_02_2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไตรมาสที่ 2 13,125 คน 7,708 คน 58.73 %
017_02_3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไตรมาสที่ 3 12,682 คน 8,294 คน 65.40 %
017_02_4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไตรมาสที่ 4 12,560 คน 7,928 คน 63.12 %
018_03_1 เด็กชาย ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ไตรมาสที่ 1 1,292 คน 140,064.00 เซนติเมตร 108.41 เซนติเมตร
018_03_2 เด็กชาย ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ไตรมาสที่ 2 1,230 คน 132,997.00 เซนติเมตร 108.13 เซนติเมตร
018_03_3 เด็กชาย ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ไตรมาสที่ 3 1,203 คน 130,785.00 เซนติเมตร 108.72 เซนติเมตร
018_03_4 เด็กชาย ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ไตรมาสที่ 4 1,318 คน 143,436.00 เซนติเมตร 108.83 เซนติเมตร
019_04_1 เด็กหญิง ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ไตรมาสที่ 1 1,218 คน 131,127.00 เซนติเมตร 107.66 เซนติเมตร
019_04_2 เด็กหญิง ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ไตรมาสที่ 2 1,286 คน 138,429.00 เซนติเมตร 107.64 เซนติเมตร
019_04_3 เด็กหญิง ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ไตรมาสที่ 3 1,128 คน 122,469.00 เซนติเมตร 108.57 เซนติเมตร
019_04_4 เด็กหญิง ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ไตรมาสที่ 4 1,194 คน 129,471.00 เซนติเมตร 108.43 เซนติเมตร
020_01_1 ร้อยละของเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน เทอม 2 ตค.-มค. 16,940 คน 16,428 คน 96.98 %
020_01_2 ร้อยละของเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน เทอม 1 (ก.ค.-15 ก.ย.) 31,670 คน 19,798 คน 62.51 %
020_02_1 ร้อยละของเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะผอม เทอม 2 ตค.-มค. 16,940 คน 692 คน 4.09 %
020_02_2 ร้อยละของเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะผอม เทอม 1 (ก.ค.-15 ก.ย.) 31,670 คน 1,428 คน 4.51 %
020_03_1 ร้อยละของเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน เทอม 2 ตค.-มค. 16,940 คน 2,619 คน 15.46 %
020_03_2 ร้อยละของเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน เทอม 1 (ก.ค.-15 ก.ย.) 31,670 คน 4,658 คน 14.71 %
020_04_1 ร้อยละของเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย เทอม 2 ตค.-มค. 16,940 คน 2,263 คน 13.36 %
020_04_2 ร้อยละของเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย เทอม 1 (ก.ค.-15 ก.ย.) 31,670 คน 2,622 คน 8.28 %
020_05_1 ส่วนสูงเฉลี่ยของประชากรขาย อายุ 12 ปี เทอม 2 ตค.-มค. 1,494 คน 217,783.00 คน 145.77 เซนติเมตร
020_05_2 ส่วนสูงเฉลี่ยของประชากรขาย อายุ 12 ปี เทอม 1 (ก.ค.-15 ก.ย.) 1,661 คน 245,769.00 คน 147.96 เซนติเมตร
020_06_2 ส่วนสูงเฉลี่ยของประชากรหญิง อายุ 12 ปี เทอม 1 (ก.ค.-15 ก.ย.) 1,508 คน 225,838.00 คน 149.76 เซนติเมตร
021 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี มีฟันผุในฟันน้ำนม 1,108 คน 252 คน 22.74 %
022 ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (cavity free) 1,629 คน 1,356 คน 83.24 %
023 ร้อยละการเคลือบหลุ่มร่องฟันในเด็กวัยเรียน 6-12 ปี 0 คน 0 คน 0.00 %
024 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 8,013 คน 208 คน 25.96 ต่อพัน
025 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Method) หลังคลอดหรือแท้ง 298 คน 55 คน 18.46 %
026 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) 55 คน 26 คน 47.27 %
027 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 298 คน 45 คน 15.10 %
029 จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (ลงทะเบียนใน website ครอบครัวอบอุ่น) 6,486 ครอบครัว 4,736 ครอบครีว 73.02 %
030 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan 1,196 คน 1,081 คน 90.38 %
031 ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 0 คน 0 คน 0.00 %
031_1 ร้อยละของการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง 10 เรื่อง 10 เรื่อง 100.00 %
032 ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแล ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ 70 แห่ง 70 แห่ง 100.00 %
แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
KPI No ตัวชี้วัด PA ปลัด ตรวจราชการ MOU รพ. MOU สสอ. Monitor Ranking รายละเอียด เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์  
033 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 8 แห่ง 8 แห่ง 100.00 %
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
KPI No ตัวชี้วัด PA ปลัด ตรวจราชการ MOU รพ. MOU สสอ. Monitor Ranking รายละเอียด เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์  
034 ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 1 1
036 ร้อยละการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 561 คน 518 คน 92.34 %
037 ร้อยละการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 3,011 คน 2,715 คน 90.17 %
038 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย 644 ตัวอย่าง 584 ตัวอย่าง 90.68 %
039 ร้อยละของยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยงปลอดภัย ไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์ 0 ตัวอย่าง 0 ตัวอย่าง 0.00 %
041 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 260,449 คน 8 คน 3.07 ต่อแสน
042 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐาน 5 ปี 150.89 ต่อแสน 12.14 ต่อแสน 91.95 %
043 ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 1 - 1 - 100.00 %
044 ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน) 1 - 1 - 100.00 %
045 ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 1 - 1 - 100.00 %
046 ร้อยละของสถานพยาบาลเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด 0 แห่ง 0 แห่ง 0.00 %
047 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด 0 แห่ง 0 แห่ง 0.00 %
แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
KPI No ตัวชี้วัด PA ปลัด ตรวจราชการ MOU รพ. MOU สสอ. Monitor Ranking รายละเอียด เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์  
048 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก 75 % ระดับดีมากPLUS 75 % 100.00 %
049 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบสุขภาพ 1 แห่ง 1 แห่ง 100.00 %
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
KPI No ตัวชี้วัด PA ปลัด ตรวจราชการ MOU รพ. MOU สสอ. Monitor Ranking รายละเอียด เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์  
050 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ ผ่าน 3 S 30 ทีม 10 ทีม 33.33 %
051 ร้อยละของ อสม.กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพ เป็น อสม.หมอประจำบ้าน 0 0 0
052 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน 0 คน 0 คน 0.00 %
053 จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้าน 685 คน 685 คน 100.00 %
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
KPI No ตัวชี้วัด PA ปลัด ตรวจราชการ MOU รพ. MOU สสอ. Monitor Ranking รายละเอียด เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์  
054 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี 18,110 คน 5,990 คน 33.08 %
055 ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 46,037 คน 23,449 คน 50.94 %
056 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) 1,221 คน 100 คน 8.19 %
057 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) 302 คน 67 คน 22.19 %
058 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ /อุดตัน (I63) 635 คน 26 คน 4.09 %
059 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Strock Unit 14 คน 12 คน 85.71 %
060 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที (door to needle time) 249 คน 130 คน 52.21 %
061_1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 35 คน 0 คน 0.00 %
062_01 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 8 แห่ง 6 แห่ง 75.00 %
062_02 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 3 8 แห่ง 5 แห่ง 62.50 %
063 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 1 แห่ง 1 แห่ง 100.00 %
064 มีการดำเนินการ RDU Community อย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ และผ่านเกณฑ์ระดับ 3 8 แห่ง 0 แห่ง 0 แห่ง
065 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี 0 คน 0 คน 0.00 %
066 อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือ เท่ากับ 28 วัน 1,995 คน 7 คน 3.51 ต่อพัน
068 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแผละการแพทย์ทางเลือก 1,217,561 คน 268,373 คน 22.04 %
069 ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ปี 2561 30 บาท ปี 2562 63 บาท 110.00 %
070 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 6,236 คน 7,451 คน 119.48 %
071 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 330,299 คน 13 คน 3.94 ต่อแสน
073 ร้อยละของผู้ที่มีปัญหาโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ 58 คน 6 คน 10.34 ต่อแสน
074 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 631 คน 182 คน 28.84 %
074_01 อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) 579 คน 542 คน 93.61 %
074_02 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic 579 คน 534 คน 92.23 %
074_03 อัตราการได้รับ IV fluid 30ml/kg ใน 1 ชม.แรก (กรณีไม่มีข้อห้าม) 569 คน 525 คน 92.27 %
074_04 อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะ วิกฤติ (ระดับ2-3)ภายใน 3 ชม. 289 คน 145 คน 50.17 %
074_05 อัตราการส่งต่อไปรพ.ที่มีศักยภาพสูงกว่า 290 คน 198 คน 68.28 %
076 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 261,404 คน 230 คน 87.99 ต่อแสน
077 อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 114 คน 16 คน 14.04 %
078 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด 68 คน 24 คน 35.29 %
079 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 16,459 คน 14,451 คน 87.80 %
080 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ 94 คน 62 คน 65.96 %
081 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 71 คน 56 คน 78.87 %
082 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 74 คน 33 คน 44.59 %
083 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 4,632 คน 3,269 คน 70.57 %
084 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ระดับ 3 4 ได้รับการตรวจ eGFR ปีละ 2 ครั้ง 4,586 4,632 101
085 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 162 คน 153 คน 94.44 %
086 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา 18,110 คน 12,101 คน 66.82 %
087 อัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 1,000 คน 2 คน 0.20 %
088 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate 1 year) 267 คน 195 คน 73.03 %
089 ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 Month remission rate) 0 คน 0 คน 0.00 %
090 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 10 คน 4 คน 40.00 %
091 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง แบบผู้ป่วยใน (Intermediate bed/ ward) 7 แห่ง 7 แห่ง 100.00 %
092 ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 21 คน 21 คน 100.00 %
093 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 59 คน 59 คน 100.00 %
094 ร้อยละ รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพช่องปากอย่างมีคุณภาพ 91 แห่ง 1 แห่ง 1.10 %
095 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ 270,495 คน 27,745 คน 10.26 %
096 จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย 0 แห่ง 0 แห่ง 0.00 %
แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
KPI No ตัวชี้วัด PA ปลัด ตรวจราชการ MOU รพ. MOU สสอ. Monitor Ranking รายละเอียด เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์  
097 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ S (ทั้งที่ ER และ Admit) 584 คน 105 คน 17.98 %
098 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที 20 คน 10 คน 50.00 %
099 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 1,006 คน 955 คน 94.93 %
100 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain injury) (GCS ≤ 8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 30 คน 13 คน 43.33 %
101 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน) 1 unit 0 unit 0.00 %
102 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ 7 แห่ง 7 แห่ง 100.00 %
103 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0.00 %
104 ร้อยละของโรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 1 แห่ง 1 แห่ง 100.00 %
105 จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง 0 คน 0 คน 0.00 %
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
KPI No ตัวชี้วัด PA ปลัด ตรวจราชการ MOU รพ. MOU สสอ. Monitor Ranking รายละเอียด เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์  
106 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 17 % 16 แห่ง 94.12 %
107 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 9 แห่ง 9 แห่ง 100.00 %
108 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 8 แห่ง 7 แห่ง 87.50 %
109 ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอำเภอที่ ผ่านเกณฑ์ระดับ การพัฒนาคุณภาพ ระดับ 5 ดาว 89 แห่ง 66 แห่ง 74.16 %
111 จำนวนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 8 คน 0 คน 0.00 %
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพ
KPI No ตัวชี้วัด PA ปลัด ตรวจราชการ MOU รพ. MOU สสอ. Monitor Ranking รายละเอียด เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์  
112 ร้อยละความถูกต้อง ของข้อมูล 100.0000 % 99.9963 % 99.9963 %
113 ร้อยละความสอดคล้อง ของข้อมูล 100.0000 % 99.7675 % 99.7675 %
114 ร้อยละความครบถ้วนสมบูรณ์ ของข้อมูล 1,508,102 1,504,586 99.7669 %
115 ร้อยละความทันเวลา ของข้อมูล 1,212 แห่ง 1,112 แห่ง 91.7492 %
116 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital 8 แห่ง 8 แห่ง 100.00 %
แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
KPI No ตัวชี้วัด PA ปลัด ตรวจราชการ MOU รพ. MOU สสอ. Monitor Ranking รายละเอียด เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์  
117 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 8 แห่ง 0 แห่ง 0.00 %
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวตกรรมด้านสุขภาพ
KPI No ตัวชี้วัด PA ปลัด ตรวจราชการ MOU รพ. MOU สสอ. Monitor Ranking รายละเอียด เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์  
118 การลดภาระงานสนับสนุนใน รพ.สต. ตามแนวทางเขตสุขภาพที่ 3 8 แห่ง 8 แห่ง 100.00 %

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ปี 2562

คลิกเพิ่อทำแบบประเมิน
copy right © 2015 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327